REGULAMIN

REGULAMIN V BIEGU RUNbertów 2017 r.


 1. CEL

Promocja Dzielnicy Rembertów oraz Miasta Stołecznego Warszawa

Promocja Akademii Sztuki Wojennej

Integracja społeczności lokalnej – mieszkańców Dzielnicy Rembertów,

Promowanie zdrowego trybu życia oraz biegania jako najprostszej formy ruchu.


 1. ORGANIZATOR

Organizatorem V Biegu RUNBERTÓW  jest Akademicki Związek Sportowy Warszawa.

Projekt finansuje m.st. Warszawa – Dzielnica Rembertów.


 1. TERMIN I MIEJSCE

Bieg odbędzie się w dniu 8 października 2017 r. w Rembertowie. Start/meta oraz miasteczko zawodów będzie zlokalizowane na terenie kampusu Akademii Sztuki Wojennej Al. Gen. Antoniego Chruściela „Montera” 103.


 1. TRASA I GODZINY STARTU

Dla biegaczy na dystansie 5 km start i meta będą miały miejsce na placu apelowym Akademii Sztuki Wojennej,  al. Gen. Antoniego Chruściela „Montera” 103. Trasa przebiega ulicami asfaltowymi, w żadnym miejscu nie wiedzie chodnikami. Przebieg trasy: al. Gen. Antoniego Chruściela „Montera”, skręt w prawo w ul. Bombardierów i następnie w prawo w ul. Zawodową, skręt w lewo w ul. Kadrową i w prawo w ul. Magenta, a następnie w ul. Listonoszy i ul. Kamaszniczą. Po skręcie w lewo ul. Jerzego skręt w ul. Pacholęcą do  ul. Kadrowej i dalej w kierunku Akademii Obrony Narodowej do al. Gen. Antoniego Chruściela i mety.

Trasa na 5 km posiada atest PZLA i będzie oznaczona znakami pionowymi co 1 kilometr. Niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu pod rygorem dyskwalifikacji.

Dystans ok. 0,4 km obowiązuje w biegu dzieci „Mini RUNbertów”.

Start nastąpi w godzinach:

11:30 – bieg dzieci „Mini RUNbertów”;

12:15 – bieg główny

Na mecie będą się znajdować stanowiska wydawania wody, medali.


 1. LIMIT I POMIAR CZASU

Limit czasu biegu głównego wynosi 60 minut.

Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy.

Wszelkie klasyfikacje będą wyliczane na podstawie czasu brutto (od momentu strzału startera do momentu przekroczenia linii mety). Numer startowy posiada przyklejone od wewnątrz elektroniczne chipy pomiaru czasu, jest gotowy do użycia i należy przymocować go z przodu na odzieży wierzchniej za pomocą agrafek. Wszelkie modyfikacje, zginanie, odrywanie chipów i pianek zabezpieczających są zabronione i mogą spowodować dyskwalifikację.


 

 1. ZGŁOSZENIA

Zgłoszeń można dokonywać:

 • Drogą elektroniczną, poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stroniecom.pl. Liczba Uczestników ograniczona jest do 700 osób (500 osób w biegu głównym oraz do 200 dzieci w „Mini RUNbertów”). Istnieje możliwość zgłoszenia drużyny, w skład której wchodzą minimum 3 osoby w tym co najmniej 1 kobieta. Zapisy internetowe przyjmowane będą od dnia  21 sierpnia do dnia 5 października br. lub do wyczerpania limitu zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy startowej w  momencie przekroczenia liczby 700 uczestników imprezy (500 bieg główny, 200 mini RUNbertów), bez uwzględnienia ilości zapisanych w poszczególnych kategoriach.  Wpłaty dokonywane po zamknięciu listy startowej nie będą zwracane. Pierwszeństwo udziału w biegu mają osoby, które zapisały się i uiściły wcześniej opłatę startową.
 • Osobiście w biurze zawodów, w przypadku gdy będą dostępne pakiety startowe.

 1. UCZESTNICTWO

Warunkami uczestnictwa w biegu są:

 • prawidłowe wypełnienie i przekazanie do Organizatora Biegu deklaracji uczestnictwa w dniu odbioru pakietu startowego;
 • dokonanie opłaty rejestracyjnej.

Prawo uczestnictwa w biegu mają osoby urodzone w 2004 roku i starsi. Dzieci z rocznika  2005 i młodsze mogą startować w biegu dzieci „Mini Runbertów”

Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia pisemnej zgody do udziału w biegu podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna. Wszyscy zawodnicy odbierający pakiet startowy są zobowiązani do złożenia deklaracji uczestnictwa w biurze zawodów. Celem usprawnienia zapisów możliwe jest ściągnięcie deklaracji uczestnictwa ze strony internetowej www.runbertow.com.pl i dostarczenie jej wypełnionej do biura zawodów w dniu odbioru pakietu startowego. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zajęciach przewidzianych w ramach imprezy.

W pakiecie startowym wszyscy uczestnicy otrzymują numer startowy wraz z chipem pomiaru czasu, worek depozytowy, pamiątkowy gadżet, po biegu medal (nieśmiertelnik), napój oraz posiłek regeneracyjny.

W dniu biegu zostaną zorganizowane szatnie i przebieralnie dla uczestników.

Uczestnicy biegu zobowiązani są zachować szczególną ostrożność i poruszać się zgodnie z przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.


 1. OPŁATY

Opłata za udział w Biegu Głównym wynosi:

 • dokonana w terminie do dnia 2017-10-05 – 40 zł
 • dokonana po terminie oraz w dniu zawodów – 50 zł

Opłat można dokonywać:

 • za pośrednictwem formularza rejestracyjnego przez płatności on-line
 • przelewem na konto AZS Warszawa ALIOR BANK 12 2490 0005 0000 4530 8906 3811 w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia, jednak opłata nie może być dokonania później niż 5 października (Po przekroczeniu tego terminu brak opłaty od uczestnika traktowany jest jako rezygnacja ze startu, a zgłoszenie może zostać usunięte z bazy danych.) W treści przelewu należy wpisać ”Opłata za udział w biegu RUNBERTÓW imię, nazwisko, rok urodzenia uczestnika”. O przyjęciu do biegu decyduje termin zaksięgowania wpłaty na konto.
 • gotówką w Biurze Zawodów – pod warunkiem, że będą jeszcze dostępne pakiety startowe.

W biegu dzieci opłaty można dokonać:
– przelewem na konto AZS Warszawa ALIOR BANK 12 2490 0005 0000 4530 8906 3811 w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia, jednak opłata nie może być dokonania później niż do 5 października (Po przekroczeniu tego terminu brak opłaty od uczestnika traktowany jest jako rezygnacja ze startu, a zgłoszenie może zostać usunięte z bazy danych.) W treści przelewu należy wpisać ”Opłata za udział w biegu miniRUNBERTÓW imię, nazwisko, rok urodzenia uczestnika”.

– gotówką w Biurze Zawodów – pod warunkiem, że będą jeszcze dostępne pakiety startowe.

Osoby chcące otrzymać fakturę prosimy o dokonywanie wpłat przelewem.

Faktury wystawiane będą na pisemny wniosek wpłacającego, na konto AZS Warszawa w terminie 14 dni od dnia dokonania przelewu. Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury zobowiązane są wysłać mail na adres warszawa@azs.pl w temacie wpisując RUNbertów, a w treści podając dane nabywcy (nazwa, adres, NIP), adres, na który wysłać dokument (jeśli jest inny niż adres nabywcy) oraz załączając potwierdzenie dokonania przelewu. W przypadku wysłania powyższych informacji w terminie późniejszym niż 14 dni od dnia dokonania przelewu faktury nie będą wystawiane. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

Odbiór pakietu startowego będzie możliwy tylko i wyłącznie po okazaniu dowodu wpłaty,  z wyłączeniem przypadku odnotowania wpłaty na ww. konto i zaznaczenia tego faktu przez organizatora w internetowej liście uczestników. Opłacenie startowego oraz pobranie numeru jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Istnieje możliwość odbioru pakietów przez osoby upoważnione na podstawie pisemnego upoważnienia.


 1. BIURO ZAWODÓW

Biuro zawodów będzie zlokalizowane w budynku „Kasyna” Akademii Sztuki Wojennej al. gen. A. Chruściela „Montera” 103 (budynek 69) Czynne będzie w sobotę 7 października w godzinach 14:00 – 19:00 (wydawanie pakietów startowych) i w niedzielę 8 października w godzinach 9:00 – 12:15 (wydawanie pakietów startowych)


 1. BIEG DZIECI „MINI RUNBERTÓW” Z MASKOTKAMI

Prawo uczestnictwa w biegu mają dzieci od rocznika 2005 i młodsi.

Długość trasy wynosi ok. 400 metrów.

Bieg rozgrywany będzie w kategoriach wiekowych: 2005 – 2006, 2007 – 2008, 2009 – 2010, 2011 i młodsi.

Start nastąpi na placu apelowym ASzWoj, meta w tym samym miejscu.

Obowiązkowo każdy zawodnik biegnie ze swoją ulubioną maskotką. Wielkość maskotki jest dowolna. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia zgody do udziału w biegu podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna. Podpisując deklarację uczestnictwa prawny opiekun zaświadcza, że stan zdrowia dziecka/uczestnika umożliwia mu udział w zajęciach przewidzianych w ramach imprezy. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

Opłata za udział w biegu wynosi:

 • dokonana w terminie do dnia 2016-10-05–10 zł
 • dokonana po terminie oraz w dniu zawodów –20 zł

W pakiecie startowym wszyscy uczestnicy otrzymują numer startowy, chip pomiaru czasu i worek depozytowy, a po ukończeniu biegu pamiątkowy medal (nieśmiertelnik), napój oraz posiłek regeneracyjny.
Zapisy internetowe przyjmowane będą od dnia 21 sierpnia do dnia 5 października br.

Opłat można dokonywać:

 • za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego poprzez płatności on-line.
 • przelewem na konto AZS Warszawa ALIOR BANK 12 2490 0005 0000 4530 8906 3811 w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia; Po przekroczeniu tego terminu brak opłaty od uczestnika traktowany jest jako rezygnacja ze startu a zgłoszenie może zostać usunięte z bazy danych. W treści przelewu OBOWIĄZKOWO należy podać:„Opłata za udział w biegu Runbertów: imię, nazwisko, rok urodzenia uczestnika”,
 • gotówką w Biurze Zawodów
 • Odbiór pakietu startowego będzie możliwy tylko i wyłącznie po okazaniu dowodu wpłaty,  z wyłączeniem przypadku odnotowania wpłaty na ww. konto i zaznaczenia tego faktu przez organizatora w internetowej liście uczestników.

Opłacenie startowego oraz pobranie numeru jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy startowej w momencie przekroczenia liczby 200 Uczestników imprezy, bez uwzględnienia ilości zapisanych w poszczególnych kategoriach.  Wpłaty dokonywane po zamknięciu listy startowej nie będą zwracane.

Chip pomiaru czasu przymocowany jest do tylnej strony numeru startowego i ochronnie zabezpieczony gąbką. Odklejanie gąbki może spowodować uszkodzenie chipa.


 1. KLASYFIKACJA I NAGRODY

Prowadzone będą następujące klasyfikacje:

 • open kobiet
 • open mężczyzn
 • mieszkańcy Rembertowa – osobno kobiet i mężczyzn

Warunkiem klasyfikowania jest zamieszkanie na terenie Dzielnicy Rembertów i odznaczenie odpowiedniej rubryki przy zapisach.

 • studenci i pracownicy ASzWoj – osobno kobiet i mężczyzn
 • Akademicki Puchar Warszawy w biegach ulicznych na 5 km o Puchar Prezesa AZS Warszawa – kobiet i mężczyzn

Warunkiem klasyfikowania jest status studenta (okazanie ważnej legitymacji studenckiej w Biurze Zawodów), pracownika uczelni

 • drużynowa

Do klasyfikacji drużynowej wliczane są trzy najlepsze czasy danej drużyny z biegu, w tym minimum jednej kobiety.

Organizator zastrzega sobie wprowadzenie dodatkowych klasyfikacji tak indywidualnych jak i drużynowych. O klasyfikacjach tych uczestnicy zostaną poinformowani w trakcie zapisów. Puchary i nagrody rzeczowe, wręczone zostaną zawodniczkom i zawodnikom za zajęcie miejsc 1-3 we wszystkich wyżej wymienionych klasyfikacjach.

Ewentualne zmiany w kolejności uczestników, spowodowane korektą wyników, nie stanowią w terminie późniejszym podstawy do otrzymania nagród.

Zawodnik na mecie nie posiadający numeru startowego i elektronicznego chipu do pomiaru czasu nie będzie sklasyfikowany.


 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu.

Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni.

Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej: www.runbertow.com.pl.

Zabrania się jazdy po trasie na rowerach, deskorolkach itp. oraz biegu bez obowiązującego numeru startowego lub ze zwierzętami. Osoby łamiące ten przepis będą usuwane z trasy.

We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.


Kontakt do organizatora:

AZS Warszawa
ul. Szpitalna 5 m 19
00-031 Warszawa

Rafał Jachimiak
502 653 940
rafal.jachimiak@azs.pl