REGULAMIN 2023

REGULAMIN XI BIEGU RUNbertów 2023 r.


 1. CEL
 • Promocja Dzielnicy Rembertów oraz Miasta Stołecznego Warszawy,
 • Integracja społeczności lokalnej – mieszkańców Dzielnicy Rembertów.
 • Promowanie zdrowego trybu życia oraz biegania jako najprostszej formy ruchu.

 1. ORGANIZATOR

Organizatorem XI Biegu RUNBERTÓW – Otwarte Akademickie Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza w biegach ulicznych jest Akademicki Związek Sportowy Warszawa i Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy.

Projekt współfinansowany jest ze środków m.st. Warszawa.

Partnerem wydarzenia jest Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie.


 1. TERMIN I MIEJSCE

Bieg odbędzie się w dniu 7 października 2023 r. (sobota) w warszawskim Rembertowie. Start/meta oraz miasteczko zawodów będzie zlokalizowane na terenie Akademii Sztuki Wojennej – Plac Apelowy – Aleja Generała Antoniego Chruściela „Montera” 103.


 1. TRASA I GODZINY STARTU

Dla biegaczy na dystansie 5 km start i meta będą miały miejsce na placu apelowym Akademii Sztuki Wojennej, Al. Gen. Antoniego Chruściela „Montera” 103. Trasa przebiega ulicami asfaltowymi, w żadnym miejscu nie wiedzie chodnikami. Przebieg trasy: al. Gen. Antoniego Chruściela „Montera”, skręt w prawo w ul. Bombardierów i następnie w prawo w ul. Zawodową, skręt w lewo w ul. Kadrową i w prawo w ul. Magenta, skręt w lewo w ul. Kadrową i w prawo w ul. Magenta, a następnie w ul. Listonoszy i ul. Kamaszniczą. Po skręcie w lewo ul. Jerzego skręt w ul. Pacholęcą do ul. Kadrowej i dalej w kierunku Akademii Sztuki Wojennej do Al. Gen. Antoniego Chruściela i mety.

Trasa na 5 km posiada atest PZLA i będzie oznaczona znakami pionowymi co 1 kilometr. Niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu pod rygorem dyskwalifikacji.

Start nastąpi w godzinach:

10:40 start Biegu Dzieci – 1 seria (rocznik 2017 i młodsi)

10:55 start Biegu Dzieci – 2 seria (rocznik 2015 i 2016)

11:10 start Biegu Dzieci – 3 seria (rocznik 2013 i 2014)

11:25 start Biegu Dzieci – 4 seria (rocznik 2011 i 2012)

12:35 – bieg główny na 5 km

Na mecie będą się znajdować stanowiska wydawania wody, medali.


 1. LIMIT I POMIAR CZASU

Limit czasu biegu głównego wynosi 60 minut. 

Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy.

Wszelkie klasyfikacje będą wyliczane na podstawie czasu brutto (od momentu strzału startera do momentu przekroczenia linii mety). Numer startowy posiada przyklejone od wewnątrz elektroniczne chipy pomiaru czasu, jest gotowy do użycia i należy przymocować go z przodu na odzieży wierzchniej za pomocą agrafek. Wszelkie modyfikacje, zginanie, odrywanie chipów i pianek zabezpieczających są zabronione i mogą spowodować dyskwalifikację.


 1. ZGŁOSZENIA

Zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną, poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.runbertow.azs.waw.pl, oraz osobiście w biurze zawodów, w przypadku gdy będą dostępne pakiety startowe.

Liczba Uczestników ograniczona jest do 700 osób (500 osób w biegu głównym oraz do 200 dzieci w „Mini RUNbertów”). Istnieje możliwość zgłoszenia drużyny, w skład której wchodzą minimum 3 osoby w tym co najmniej 1 kobieta i 1 mężczyzna. Zapisy internetowe przyjmowane będą do dnia 4 października br. lub do wyczerpania limitu zgłoszeń.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy startowej w momencie przekroczenia liczby 700 uczestników imprezy (500 bieg główny, 200 mini RUNbertów), bez uwzględnienia ilości zapisanych w poszczególnych kategoriach.  Wpłaty dokonywane po zamknięciu listy startowej nie będą zwracane. Pierwszeństwo udziału w biegu mają osoby, które zapisały się i uiściły wcześniej opłatę startową.


 1. UCZESTNICTWO

Warunkami uczestnictwa w biegu są:

 • prawidłowe wypełnienie i przekazanie do Organizatora Biegu deklaracji uczestnictwa w dniu odbioru pakietu startowego oraz inne oświadczenia wymagana na dzień organizacji zawodów
 • dokonanie opłaty rejestracyjnej.

Prawo uczestnictwa w biegu mają osoby urodzone w 2010 roku i starsi. Dzieci z rocznika 2011 i młodsze mogą startować w biegu dzieci „Mini RUNbertów”.

Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia pisemnej zgody do udziału w biegu podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna. Wszyscy zawodnicy odbierający pakiet startowy są zobowiązani do złożenia deklaracji uczestnictwa w biurze zawodów. Celem usprawnienia zapisów możliwe jest ściągnięcie deklaracji uczestnictwa i innych wymaganych przepisami oświadczeń ze strony internetowej www.runbertow.azs.waw.pl i dostarczenie jej wypełnionej do biura zawodów w dniu odbioru pakietu startowego. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w wydarzeniu.

W pakiecie startowym wszyscy uczestnicy biegu głównego otrzymują numer startowy wraz z chipem pomiaru czasu, pamiątkową koszulkę techniczną, po biegu medal, napój.

W dniu biegu zostaną zorganizowane szatnie i przebieralnie dla uczestników oraz depozyt.

Uczestnicy biegu zobowiązani są zachować szczególną ostrożność i poruszać się zgodnie z przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.


 1. OPŁATY

Opłata za udział w Biegu Głównym RUNbertów wynosi:

Mieszkańcy Rembertowa, studenci, pracownicy ASzWoj

 • Opłata dokonana w terminie do dnia 2023-09-23 – 50 zł
 • Opłata dokonana w terminie 2023-09-24 do 2023-10-04 – 60 zł
 • Opłata dokonana w biurze zawodów – 70 zł

Pozostali:

 • Opłata dokonana w terminie do dnia 2023-09-23 – 60 zł
 • Opłata dokonana w terminie 2023-09-24 do 2023-10-04 – 70 zł
 • Opłata dokonana w biurze zawodów – 80 zł

Opłat można dokonywać:

 • za pośrednictwem formularza rejestracyjnego przez płatności on-line lub przelewem zgodnie z instrukcją zawartą na stronie zapisów.
 • rejestrację uczestników oraz płatności obsługuje firma DATASPORT. We wszelkich sprawach związanych z zapisami oraz wystawieniem faktur za udział w zawodach należy kontaktować się z firmą DATASPORT: biuro@datasport.pl

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

Odbiór pakietu startowego będzie możliwy tylko i wyłącznie po okazaniu dowodu wpłaty,  z wyłączeniem przypadku odnotowania wpłaty na ww. konto i zaznaczenia tego faktu przez organizatora w internetowej liście uczestników. Opłacenie startowego oraz pobranie numeru jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Istnieje możliwość odbioru pakietów przez osoby upoważnione na podstawie pisemnego upoważnienia.


 1. BIURO ZAWODÓW

Biuro znajdować będzie się na terenie Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Szczegółowe informacje w sprawie lokalizacji biura zawodów i godzin jego funkcjonowania zostaną podane w infopacku na 5 dni przed wydarzeniem.


 1. BIEG DZIECI „MINI RUNBERTÓW” Z MASKOTKAMI

Prawo uczestnictwa w biegu mają dzieci od rocznika 2011 i młodsi.

Długość tras wynosi od 100 m do ok. 450 metrów. Start i meta zlokalizowane będą na Placu Apelowym Akademii Sztuki Wojennej. Trasa prowadzi po nawierzchni asfaltowej

Bieg rozgrywany będzie w kategoriach wiekowych:

 • 2011 – 2012, dystans ok. 450 m
 • 2013 – 2014 dystans ok. 450 m
 • 2015 – 2016, dystans ok. 450 m
 • 2017 i młodsi, dystans 100 m

Obowiązkowo każdy zawodnik biegnie ze swoją ulubioną maskotką. Wielkość maskotki jest dowolna. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia zgody do udziału w biegu podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna. Podpisując deklarację uczestnictwa prawny opiekun zaświadcza, że stan zdrowia dziecka/uczestnika umożliwia mu udział w zajęciach przewidzianych w ramach imprezy. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

Opłata za udział w biegu miniRUNbertów wynosi:

 • dokonana w terminie do dnia 2023-10-04 – 15 zł
 • dokonana w biurze zawodów, w przypadku dostępnych miejsc, przy zgłoszeniu w biurze zawodów w dniu biegu – 20 zł

W pakiecie startowym wszyscy uczestnicy otrzymują numer startowy, chip pomiaru czasu, a po ukończeniu biegu pamiątkowy medal, napój.
Zapisy internetowe przyjmowane będą do dnia 04 października br. lub do wyczerpania miejsc.

Opłat można dokonywać:

 • za pośrednictwem formularza rejestracyjnego przez płatności on-line lub przelewem zgodnie z instrukcją zawartą na stronie zapisów.
 • rejestrację uczestników oraz płatności obsługuje firma DATASPORT. We wszelkich sprawach związanych z zapisami oraz wystawieniem faktur za udział w zawodach należy kontaktować się z firmą DATASPORT: biuro@datasport.pl

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

 • Odbiór pakietu startowego będzie możliwy tylko i wyłącznie po okazaniu dowodu wpłaty,  z wyłączeniem przypadku odnotowania wpłaty na ww. konto i zaznaczenia tego faktu przez organizatora w internetowej liście uczestników.

Opłacenie startowego oraz pobranie numeru jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy startowej w momencie przekroczenia liczby 200 Uczestników imprezy, bez uwzględnienia ilości zapisanych w poszczególnych kategoriach. Wpłaty dokonywane po zamknięciu listy startowej nie będą zwracane.

Chip pomiaru czasu przymocowany jest do tylnej strony numeru startowego i ochronnie zabezpieczony gąbką. Odklejanie gąbki może spowodować uszkodzenie chipa.


 1. KLASYFIKACJA I NAGRODY

Prowadzone będą następujące klasyfikacje:

 • open kobiet
 • open mężczyzn
 • mieszkańcy Rembertowa – osobno kobiet i mężczyzn (warunkiem sklasyfikowania jest zamieszkanie na terenie Dzielnicy Rembertów i zaznaczenie odpowiedniej rubryki przy zapisach.)
 • Akademickie Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza w biegach ulicznych na 5 km – kobiet i mężczyzn (warunkiem sklasyfikowania jest status studenta – certyfikat/legitymacja lub status pracownika uczelni, okazanie ważnej legitymacji studenckiej w Biurze Zawodów).
 • Pracownik Akademii Sztuki Wojennej
 • Pracowniczka Akademii Sztuki Wojennej
 • Student Akademii Sztuki Wojennej
 • Studentka Akademii Sztuki Wojennej
 • Pracownik służb mundurowych
 • Pracowniczka służb mundurowych
 • Drużynowa

Do klasyfikacji drużynowej zaliczane są trzy najlepsze czasy danej drużyny z biegu, w tym minimum jednej kobiety i jednego mężczyzny.

Organizator zastrzega sobie wprowadzenie dodatkowych klasyfikacji tak indywidualnych jak i drużynowych. O klasyfikacjach tych uczestnicy zostaną poinformowani w trakcie zapisów.

Puchary i nagrody rzeczowe, wręczone zostaną zawodniczkom i zawodnikom za zajęcie miejsc 1-3 we wszystkich wyżej wymienionych klasyfikacjach.

Ewentualne zmiany w kolejności uczestników, spowodowane korektą wyników, nie stanowią w terminie późniejszym podstawy do otrzymania nagród.

Zawodnik na mecie nie posiadający numeru startowego i elektronicznego chipu do pomiaru czasu nie będzie sklasyfikowany.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu.

Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni.

Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej: www.runbertow.azs.waw.pl.

Zabrania się jazdy po trasie na rowerach, deskorolkach itp. oraz biegu bez obowiązującego numeru startowego lub ze zwierzętami. Osoby łamiące ten przepis będą usuwane z trasy.

Zapisując się do udziału w wydarzeniu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku utrwalonego w formie fotografii/zapisu wideo oraz udziela licencji organizatorowi na wykorzystanie go w celach promocyjnych imprezy w materiałach prasowych i relacjach internetowych.

We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.

Administratorem danych osobowych gromadzonych od uczestników na podstawie ich zgody na potrzeby przeprowadzenia zawodów sportowych będzie firma DATASPORT 58-310 Szczawno Zdrój, ul. Okrężna 22, NIP: 886-002-17-67.

Administratorem danych osobowych, gromadzonych od uczestników na podstawie ich zgody na potrzeby przeprowadzenia zawodów sportowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE są:

– Akademicki Związek Sportowy Warszawa z siedzibą: ul. Szpitalna 5/19 00-031 Warszawa;

– firma DATASPORT z siedzibą: ul. Okrężna 22, 58-310 Szczawno Zdrój, NIP: 886-002-17-67;

– Miasto Stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w zawodach. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcie lub ograniczenia przetwarzania.


Kontakt do organizatora:

AZS Warszawa
ul. Szpitalna 5 m 19
00-031 Warszawa

(runbertow@azs.waw.pl) 22 827 28 63